Pressmeddelande

Qicraft Group förvärvar utbildningsföretaget SAFE Education

TextFarhad Jabbari

Qicraft stärker sin position genom förvärv av det nordiska utbildningsföretaget SAFE Education med 25 års erfarenhet av licensutbildningar till Personliga Tränare, Gruppträningsinstruktörer och Kostrådgivare.

Efter en process under våren kan vi idag med stor glädje och stolthet meddela att Qicraft Group tar över SAFE Educations utbildningsverksamheter i Sverige och Norge från SATS koncernen. Med ett starkt varumärke i SAFE Education, ett kompetent utbildningsteam och med en väletablerad verksamhet i Norden är detta förvärv i enlighet med Qicrafts strategi och långsiktiga målsättningar.

Kompetens är en av Qicrafts fem hörnstenar och utgör därmed en viktig del i Qicraft strategi att skapa värde för kunden. Det finns en stor efterfrågan kring utbildning och kompetens vilket gör att Qicraft vill möta det ökade behovet av kunskap kring träning i branschen.

– Vi är otroligt stolta att påbörja resan med SAFE Education för att utveckla bolaget vidare, satsa på utbildningsverksamheten och stärka vårt utbildningsteam. Vi skall investera långsiktigt i SAFE Education för att utveckla nya och spännande produkter. Vi kommer också att använda modern teknologi för att skapa ett unikt utbud för våra studenter och deltagare, säger Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group.

– SAFE och SATS har en lång och positiv historia tillsammans, och SAFE har varit avgörande för att säkerställa kvaliteten på våra instruktörer och PTs. Framöver har vi beslutat att grundläggande utbildning inte kommer att vara vår kärnverksamhet och därav försäljningen av SAFE. Vi kommer istället att fokusera och investera kraftigt i att utveckla våra PTs genom utbildningsblock och arbeta nära med alla PT-institutioner på marknaden. Slutligen är jag väldigt glad att Qicraft köper SAFE och ger en positiv plattform och ambition för fortsatt tillväxt, säger Olav Johan Thorstad, CEO SATS / ELIXIA.

Efterfrågan på duktiga Personliga Tränare fortsätter att växa. Idag är arbetet som Personlig Tränare ett viktigt yrke inom träningsbranschen och ett arbete man kan livnära sig på med goda förutsättningar. Qicraft vill givetvis vara med och bidra till denna utveckling i branschen genom att utbilda fler Personliga Tränare, men också med målet att du som PT ska ha goda arbetsvillkor i ditt arbete. Genom Qicrafts samarbete med Friskvårdsföretagen som driver folkhälsopolitiken i Sverige har bland annat friskvårdsbidrag för PT blivit möjligt. Detta är ett av många steg för framtiden för att förbättra villkor och möjligheterna kring yrket som PT.

Som exklusiv distributör ser Qicraft också en stark utveckling hos Technogym mot upplevelsebaserad träning, så kallade Formats, digitala gruppträningsklasser. Träning som bygger på individens motivation, härleds genom digitala lösningar men framför allt bygger mycket på instruktörens kunskap och coachning. Utbildning av instruktörer är enda vägen fram för att leverera och säkerställa maximal slutkundsupplevelse.

Det ställs allt högre krav på oss som partner och framförallt av slutkunden gentemot vår industri. Genom förvärvet av SAFE Education ser vi en stor potential och möjlighet att tillgodose detta behov och skapa ett eget utbildningsteam för att kunna säkerställa hög kompetens och möjlighet att leverera den bästa upplevelsen av våra produkter till våra kunder, och ännu viktigare till deras kunder, säger Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group.

Om SAFE Education   

SAFE Education är ett utbildningsföretag som är verksamt i Norden. Vi har utbildat Personliga tränare, Gruppträningsinstruktörer och Kostrådgivare i 25 år. De senaste åren har tusentals personer utbildats och vi vet att fler än 90 % har fått arbete efter sin utbildning. Vår vision är att bidra till att fler mår bättre och detta bekräftar våra deltagare att vi lyckas med. Vi bidrar till att de utvecklas, att de vågar och att de känner sig framgångsrika. Våra lärare har ett passionerat engagemang i sitt uppdrag. De är nyfikna och förväntansfulla inför varje ny utbildning och inför varje möte med en ny deltagare.

Om Qicraft

Qicraft är Nordens ledande samarbetspartner av träningsutrustning och relaterade tjänster inom hälsa och träning. Vår ambition är att hjälpa våra kunder att investera i lönsamma affärer och leverera de bästa resultaten inom hälsa och wellness. Namnet Qicraft speglar den marknad vi arbetar inom och de ambitioner vi har: Qi står för energi och rörelse, Craft står för kvalitet och kompetens. Vår mission är Activating People och fungerar som vår ledstjärna i allt vi gör.

För frågor kring detta, vänligen kontakta Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group på farhad.jabbari@qicraft.se.


Qicraft Group acquires the educational company SAFE Education

Qicraft strengthens its position through acquisition of the Nordic company SAFE Education, a company with 25 years of experience in educating certified Personal Trainers, Group Training Instructors and Nutritionists. 

We are pleased to announce that Qicraft Group acquires SAFE Education and their educational operations in Sweden and Norway from the SATS Group. SAFE Education has a strong brand in the region, has a competent team of teachers and a well-established business in the Nordic region, which makes this acquisition totally in line with Qicraft’s long-term strategy.

Competence is one of Qicraft’s five cornerstones, thus forming an important part of Qicraft’s strategy to create value for the customer. There is a great demand for education and skills, which means that Qicraft wants to meet the growing need for knowledge about training in the industry.

– We are proud to start this journey with SAFE Education to further develop the company, invest in education and strengthen our educational team. We will invest long-term in SAFE Education to develop new and exciting products. We will also use modern technology to create a unique offer for our students and participants in the future, comments Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group.

– SAFE and SATS have a long and positive history together, and SAFE has been instrumental for ensuring the quality of our instructors and PT’s. Moving forward, we have decided that offering basic education will not be core business, and hence the sale of SAFE. We will instead focus and invest heavily in developing our PTs through educational build-on blocks and rather work closely with all PT-institutions in the market. Lastly, I am very happy that Qicraft buys SAFE and provides a positive platform and ambition for further growth, said Olav Johan Thorstad, CEO SATS/ELIXIA.

The demand for competent Personal Trainer’s continues to grow. Today, the role as a Personal Trainer is an important profession in the Health & Fitness industry. Qicraft wants to contribute to this development in the industry by educating more Personal Trainers, but also with the goal of ensuring good working conditions when you work as a PT. Through Qicraft’s cooperation with “Friskvårdsföretagen”, the industry association for Fitness and Wellness in Sweden, healthcare allowance for PT’s has become possible in the market. This is one of many steps for the future to improve the conditions and opportunities of the profession as a Personal trainer.

As an exclusive distributor to the industry leader Technogym, Qicraft also see a strong development towards experience-based training, called Formats, digital group training classes. Training based on the motivation of the individual and derived from digital solutions, but mainly based on the instructor’s knowledge and coaching. Education of instructors is the only way forward to deliver and ensure a great customer experience.

– Increasing demands on us as partner is a fact today and not only by our customers but especially by the end user or the members of Health clubs. Through the acquisition of SAFE Education, we see a great potential and opportunity to meet this need and create our own educational team to ensure high level of competence and ability to deliver the best experience of our solutions to our customers, but more importantly to their customers, explains Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group.

About SAFE Education

SAFE Education is an educational company active in the Nordic countries. We have educated Personal Trainer, Group Training Instructors and Nutritionists for 25 years. In recent years thousands of people have been educated and we know that more than 90% have got a work after their education. Our vision is to help more people feel better and this confirms our participants that we are successful. We help them develop, dare, and feel successful. Our teachers have a passionate commitment in their mission.

About Qicraft

Qicraft is the Nordic region’s leading partner of Technogym training equipment and related services. Our ambition is to help our customers invest in profitable business and deliver the best results in health and wellness. The name Qicraft reflects the market we work in and the ambitions we have: Qi stands for energy and movement, Craft stands for quality and competence. Our mission is Activating people and guides us in everything we do.

For questions regarding this, please contact Farhad Jabbari, CEO Qicraft Group at farhad.jabbari@qicraft.se.

Kontakta oss
Farhad Jabbari

Farhad Jabbari

CEO Qicraft Group

+46 (0)8 441 87 80