Allmänna villkor

Allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR

Nedan följer allmänna villkor (”Villkor”) för de avtal som sluts mellan Qicraft Sweden AB, organisationsnummer 556614-0447, Vallgatan 11, 170 67 Solna (nedan kallat ”Qicraft”) och dig som kund (nedan kallat ”Kund” eller ”Du”).

1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1.1 Genom att beställa varor från Qicraft accepterar Du dessa Villkor.

1.2 Alla produkter som beställs och levereras från Qicraft i enlighet med dessa Villkor kallas nedan gemensamt för ”Produkterna”.

1.3 Dessa Villkor ska äga företräde framför andra, motsägande, bestämmelser som kan framgå av handlingar eller av standardvillkor tillämpbara på liknande köp.

2. AVTALS INGÅENDE

2.1 För att ta tillvara Kundens intressen tillämpar Qicraft bl.a. bestämmelserna i konsumentköplagen (SFS 1990:932), distans- och hemförsäljningslagen (SFS 2005:59) samt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) på dessa Villkor.

2.2 Produkterna beställs via Qicrafts webbsida www.qicraft.se (”Webbsidan”) eller via Qicrafts kundtjänst som nås på telefonnummer +46 (0)8 441 87 80, info@qicraft.se.

2.3 En kundbeställning utgör ett bindande anbud. Avtal mellan parterna uppkommer när Kundens beställning skriftligen bekräftas av Qicraft via e-post till den e-postadress som angivits vid beställningen (”Orderbekräftelse”). En överenskommelse mellan Qicraft och Kunden om köp av Produkter kommer fortsättningsvis benämnas som ”Avtal”.

2.4 Qicraft ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. Avtal kan endast ingås med Kunder med leveransadress i Sverige.

2.5 Qicraft förbehåller sig rätten att neka beställningar utan att lämna skäl. Falska beställningar polisanmäls.

2.6 Vid felbeställning eller när beställning skickas av misstag måste Kunden omgående kontakta Qicrafts kundtjänst på telefonnummer +46 (0)8 441 87 80. Om Qicraft inte erhåller meddelande om sådan felbeställning inom en (1) dag kan beställningen bli bindande.

3. PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

3.1 Priser och avgifter

3.1.1 Alla prisuppgifter som lämnas anges inklusive moms och andra indirekta skatter. Avgifter för exempelvis frakt, fakturering, postförskott eller outlösta försändelser tillkommer.

3.1.2 Om parterna inte överenskommit om annat förbehåller sig Qicraft rätten att justera priset mot bakgrund av valutakursförändringar, nya myndighetspålagor, såsom skatt eller liknande, eller andra oförutsedda kostnader.

3.1.3 Qicraft kan komma att inhämta en kreditupplysning beträffande Kunden i enlighet med kreditupplysningslagen (SFS 1973:1173).

3.1.41.1.1 Äganderätten till sålda Produkter förbehålls Qicraft, till dess Produkterna är till fullo betalda. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja inköpta Produkter innan dessa är till fullo betalda. Qicraft förbehåller sig också rätten att återta varorna om Kunden inte iakttar betalningsvillkoren.

3.2 Betalningssätt

Qicraft erbjuder följande betalningssätt:

  • Faktura (efter godkänd kreditbedömning)
  • Postförskott/efterkrav
  • Förskottsbetalning via banköverföring
  • Kortbetalning via länk på Qicrafts hemsida
  • Kortbetalning via kortläsare hos Qicraft

3.2.1 Faktura

3.2.1.1 En fakturaavgift om 90 kronor tillkommer på varje faktura

3.2.1.2 Såvida parterna inte skriftligen kommit överens om annat ska betalning erläggas inom trettio (30) dagar från fakturadatum.

3.2.1.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen (1975:635) på obetalt belopp från förfallodagen till dess full betalning sker. Därutöver tillkommer en påminnelseavgift.

3.2.1.4 Äganderätten till sålda Produkter förbehålls Qicraft, till dess Produkterna är till fullo betalda. Kunden äger således inte rätt att i sin tur överlåta eller sälja inköpta Produkter innan dessa är till fullo betalda. Qicraft förbehåller sig också rätten att återta varorna om Kunden inte iakttar betalningsvillkoren.

3.2.2 Förskottsbetalning via banköverföring

3.2.2.1 Kunden kan förskottsbetala direkt till Qicraft på bankgiro 5295-3627.

3.2.2.3 Inga räntor och avgifter tillkommer vid förskottsbetalning.

3.2.3 Kortbetalning via Qicrafts hemsida

3.2.3.1 Kunden betalar i samband med beställning på Qicrafts hemsida.

3.2.4 Kortbetalning via kortläsare

3.2.4.1 Kunden betalar via kortläsare t ex vid hämtning av Produkten på Qicrafts kontor.

 4. LEVERANSVILLKOR

4.1 Leveranstid

4.1.1 Normal levereras av Produkt sker inom 5-7 arbetsdagar efter att Kunden har erhållit Orderbekräftelsen. En del Produkter är beställningsvaror och kan omfattas av längre leveranstid. Aktuell information om leveranstider framgår av Orderbekräftelsen.

4.1.2 Om det föreligger risk för dröjsmål i leverans, och dröjsmålet i sin helhet beror på omständigheter på Qicrafts sida, är Qicraft skyldig att underrätta Kunden så snart Qicraft får vetskap om omständigheternas effekt. Qicraft ska även till Kunden ange orsaken till förseningen samt ny beräknad leveransdag.

4.1.3 Om det föreligger dröjsmål i betalning, hänförligt till omständigheter på Kundens sida, äger Qicraft rätt att i första hand hålla inne Produkten och i andra hand, om dröjsmålet utgör ett väsentligt avtalsbrott, häva Avtalet samt begära ersättning för de eventuella merkostnader som Kundens dröjsmål åsamkar Qicraft eller av Qicraft anlitad underleverantör. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, Qicrafts kostnader för transport och förvaring av Produkterna under tiden från avtalad leveransdag och faktisk leveransdag.

4.2 Frakt

4.2.1 Qicraft använder följande fraktsätt:

4.2.1.1 Hempaket/pallgods: leverans sker under dagtid till första port eller tomtgräns. Inbärning kan erbjudas mot extra kostnad.

4.2.1.2 Produkten kan avhämtas hos Qicraft, varvid ingen fraktkostnad tas ut.

4.2.2 Fraktkostnad tillkommer och varierar beroende på beställningens storlek. Aktuell fraktkostnad framgår av Orderbekräftelsen.

4.2.3 Kunden ansvarar för att lämna rätt adressuppgifter.

5. TRANSPORTSKADA

5.1 Qicraft ansvarar för Produkterna under leveransen. Reklamation av transportskador ska göras inom skälig tid direkt till utlämningsombudet. Kunden ska därför kontrollera om Produkten är transportskadat vid mottagandet. Dolda fel ska anmälas till Qicraft inom skälig tid från det att Kunden upptäckt felet märkt eller borde ha upptäckt felet.

5.2 Kunden ska behålla allt emballage och Produktens originalförpackning vid reklamation av transportskada.

6. PRODUKTENS EGENSKAPER OCH REKLAMATION

6.1 Qicraft ansvarar endast för att Produkten levereras i den kvalitet och med de egenskaper som anges i vid varje tidpunkt gällande produktspecifikation. Om en produktspecifikation inte har bilagts Avtalet ska sådan överlämnas till Kunden på dennes skriftliga begäran.

6.2 Reklamationsrätten omfattar endast ursprungliga fel. Fel som orsakats av normalt slitage, felaktigt eller vårdslöst bruk eller ovanliga påfrestningar omfattas inte av reklamationsrätten. Reklamationsrätten är även förverkad om Produkten har använts med andra icke-godkända tillbehör.

6.3 Utöver vad som anges i den vid varje tidpunkt gällande produktspecifikationen tar Qicraft inget ytterligare ansvar för Produktens kvalitet, lämplighet, icke-intrång, an-vändning eller funktion.

6.4 Reklamationer avseende Produkts avvikelse från gällande produktspecifikation ska framföras till Qicraft inom skälig tid efter det att felet upptäckts, dock senast inom tre (3) år från köpetillfället.

6.5 Gäller reklamationen hemmaträningsutrustning som löpband, crosstrainer eller liknande, ska Kunden kontakta Qicrafts serviceavdelning via Webbsidan. Vid reklamation betalar Kunden för frakten av Produkten till Qicrafts serviceverkstad och Qicraft betalar frakten tillbaka till Kunden.

6.6 När Qicraft mottagit den reklamerade Produkten undersöks felet. Om det därefter visar sig att Produkternas kvalitet inte överensstämde med gällande produktspecifikation ska 6

Qicraft i första hand avhjälpa felet och i andra hand ersätta Produkten med en likvärdig produkt genom omleverans. Om det, mot bakgrund av omständigheterna i det enskilda fallet, visar sig att omleverans endast kan genomföras till en för Qicraft oskälig kostnad ska köpet istället återgå. Vid frågor angående reklamation och returer utöver vad som anges i punkt 6.5 ovan, kan Kunden kontakta Qicrafts kundtjänst på telefonnummer +46 (0)8 441 87 80.

6.7 Qicraft ska inte vara ansvarig för eventuell förlust i näringsverksamhet som kan åsamkas Kunden.

7. ÅNGERRÄTT

7.1 Qicraft tillämpar fjorton (14) dagars ångerrätt från leveransdagen i enlighet med distans- och hemförsäljningslagen. Om Du vill ångra ett köp som gjorts ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till QiCcrafts kundtjänst på service@qicraft.se. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn samt serienummer på Produkten i meddelandet. Produkten ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Qicraft. Produkten ska returneras i originalförpackning, väl emballerad och i samma skick som när Du mottog Produkten. Kunden är ansvarig för Produkten under returfrakten. Samtliga etiketter och manualer ska skickas med i returpaketet samt kopia på kvitto eller faktura. Kunden ska betala för returfrakten.

7.2 Kunden ska ersätta Qicraft för värdeminskning av Produkten som beror på att Kunden hanterat Produkten i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

7.3 Om returen rör en Produkt som levererats via hempaket eller som pallgods, ska Kunden kontakta Qicraft för att få hjälp med returen.

7.4 Returen återbetalas med samma betalningssätt som tillämpades vid köpet. Återbetalning sker efter att Qicraft återfått Produkten från Kunden eller Kunden visat att Produkten avsänts till Qicraft eller i fall som avses i punkt 7.3 ovan efter att Produkten hämtas.

8. RESERVATION

8.1 Qicraft förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Villkor samt gällande prislista genom att de ändrade villkoren hålls tillgängliga en (1) månad innan de träder i kraft på Webbsidan. Qicraft har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta ändringar som föranleds av lag, förordning, myndighetsbeslut eller andra förhållanden utanför Qicrafts kontroll. Ändringar i Villkoren har inte en retroaktiv verkan, utan Kundens köp och ingångna Avtal omfattas av de Villkor som gällde vid köptetillfället

8.2 Qicraft reserverar sig för felskrivningar på Webbsidan, lagerstatus och vid varje tidpunkt gällande prislista och förbehåller sig rätten att häva Avtalet vid eventuella felskrivningar i lagerstatus och prislista.

8.3 Bilder på Produkterna ska ses som illustrationer och garanterar inte återge det exakta utseendet eller beskaffenheten av en specifik Produkt.

9. PERSONUPPGIFTER

9.1 Personuppgiftslagen (1998:204) är tillämplig på Qicrafts behandling av personuppgifter. För de personuppgifter som kommer behandlas inom ramen för dessa Villkor och Avtalet är Qicraft personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsansvarig ska tillse att behandling av personuppgifter sker i enlighet med nämnda lag och Datainspektionens allmänna råd.

9.2 Personuppgiftsansvarig får enbart behandla personuppgifter i enlighet med instruktioner och i enlighet med dessa Villkor. Behandling av personuppgifter får endast ske för de ändamål som anges i Qicrafts vid var tid gällande policies för behandling om personuppgifter, för att fullgöra och administrera ingångna Avtal, samt för att fullgöra förpliktelser enligt lag och gällande praxis.

9.3 Den typ av personuppgifter som kan komma att behandlas inom ramen för dessa Villkor är information om Kunden, såsom namn, adress och personnummer, samt viss ekonomisk information. Genom att ingå Avtal med Qicraft samtycker Du till att Dina uppgifter sparas, för att Qicraft ska kunna behandla Din beställning, genomföra köpet, underlätta vid framtida köp samt för utskick av erbjudanden från Qicraft eller någon av Qicrafts samarbetspartners.

9.4 Qicraft är skyldig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Åtgärderna ska åstadkomma en säkerhetsnivå som är lämplig med hänsyn till:

  • befintliga tekniska möjligheter;
  • kostnaderna för att genomföra åtgärderna;
  • de särskilda risker som finns med behandlingen av personuppgifter; och
  • hur känsliga de personuppgifter som behandlas är.

9.5 Qicraft ska upprätthålla en god säkerhet för personuppgifterna. Personuppgifterna ska av Qicraft skyddas mot förstöring, ändringar, otillåten spridning av eller otillåten tillgång. Personuppgifterna ska även skyddas mot varje annat slag av otillåten behandling.

9.6 Kunden har rätt att vidta nödvändiga åtgärder för att förvissa sig om att Qicraft verkligen vidtar dessa åtgärder. Qicraft åtar sig att se till att Kunden får den hjälp som skäligen kan krävas för att på enkelt sätt ska kunna förvissa sig om detta.

10. FORCE MAJEURE

10.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt dessa Villkor, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (“Befriande Omständighet”) och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet därav. Såsom Befriande Omständighet ska anses bl.a. myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, knapphet på transportmedel, varor eller energi eller olyckshändelse av större omfattning samt fel i eller försening av leverans från underleverantör orsakad av sådan Befriande Omständighet.

10.2 Part som påkallar befrielse enligt denna bestämmelse ska utan dröjsmål underrätta andra parten därom. Vid försenad underrättelse har den andra parten rätt till ersättning för skador som hade kunnat undvikas.

10.3 Vardera part ska stå sina egna kostnader, skador eller förluster orsakade med anledning av vad som sägs i denna punkten 10.

10.4 Oavsett vad ovan sägs om befrielse från påföljd har part rätt att häva Avtalet om fullgörandet av väsentlig förpliktelse försenas med mer än tre (3) månader.

11. TVIST

11.1 Vid en eventuell tvist följer Qicraft Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer samt EU-kommissionens webbplats för tvistelösning på nätet. EU-kommissionens webbadress är http://ec.europa.eu/odr och ARN har webbadresen www.arn.se och postadress Box 174, 101 23 Stockholm.

11.2 Dessa Villkor och Avtalet ska vara underkastade svensk rätt.

11.3 Om parterna inte kan nå en överenskommelse inom två (2) månader ska tvist på grund av dessa Villkor eller Avtalet, dess tolkning eller tillämpning, avgöras av ARN i den mån nämnden är behörig och annars avgöras av allmän domstol

 

 

allmnna-villkor-qicraft-sweden