Artikel

Vikten av att dina anställda får träna under arbetstid, inte minst ekonomiskt

Ökat välbefinnande, ökad produktivitet och lägre sjukfrånvaro är bara några av effekterna som organiserad fysisk aktivitet på arbetsplatsen bidrar med. Därför bör du som arbetsgivare ha detta på agendan. Det intressanta är – det lönar sig också ekonomiskt.

Kontakta oss
My Allberg

My Allberg

Corporate Health Specialist

+46 736 14 56 00

Enorm potential och lönsamhet för dig som arbetsgivare

Ny forskning visar att det också lönar sig ekonomiskt att möjliggöra för träning på arbetsplatsen. I en studie genomförd vid Syddansk universitet i Danmark följdes cirka 400 kontorsanställda från både den offentliga och privata sektorn i över två år för att kartlägga effekten av fysisk aktivitet.

Efter bara ett år visade resultaten en kraftig minskning av korttidssjukfrånvaron med så mycket som 49 procent. Dessutom hade arbetskapaciteten och produktiviteten ökat med cirka 10 procent.

Träningsgruppen fick en timme i veckan med ett individuellt anpassat träningsprogram med hög intensitet tillsammans med en instruktör. Efter bara ett år visade resultaten en kraftig minskning av korttidssjukfrånvaron med så mycket som 49 procent. Dessutom hade arbetskapaciteten och produktiviteten ökat med cirka 10 procent. Omvänt fanns det inga mätbara förändringar bland dem som inte tränade i studien.

Varje investerad krona gav tre tillbaka

”När produktiviteten också ökade med tio procent kunde vi också göra enkla beräkningar i förhållande till individens lön. Som sagt ingår alla kostnader för träning, implementering och förlorad arbetstid i beräkningen. Ändå slutade vi med att varje investerad krona gav upp till tre kronor tillbaka.  De allra flesta företag har bra system för mätning och rapportering av sjukfrånvaro. Detta gör det enkelt att beräkna den så kallade avkastningen på investeringen.” ”, säger forskaren bakom rapporten, Just Bendix Justesen.

Studien var en del av en doktorsavhandling och visade att investeringarna gav resultat för arbetsgivarna.

Jag arbetade utifrån en teori att vi med rätt träning måste kunna förbättra medarbetarnas hälsa och att detta i sin tur måste påverka arbetseffektiviteten. Att resultaten skulle vara så överväldigande tydliga vid kortvarig sjukfrånvaro var en positiv överraskning, även för mig.

Forskare Just Bendix Justesen

Regelbunden fysisk aktivitet gynnar dig som arbetsgivare

När tiden är knapp är det ofta träning och motion som blir lidande. Som arbetsgivare borde detta faktiskt vara ett av dina bekymmer. Ny forskning visar att regelbunden fysisk aktivitet har en direkt koppling till välbefinnande, arbetsprestanda och allmän hälsa. Fysiskt inaktivitet har å andra sidan också en direkt koppling till sjukfrånvaro, dålig hälsa och till och med att dö i förtid.

Dubbelt så många dör av att stillasittande än av fetma

I den mest omfattande enskilda studien av människors hälsa i Europa någonsin följdes mer än 300 000 kvinnor och män i tio europeiska länder i mer än 12 år. Resultaten visar att dubbelt så många dör av stillasittande än av fetma. En annan stor internationell studie från juli 2016, ledd av professor Ulf Ekelund vid norska Idrottsakademin, visade också en tydlig koppling mellan stillasittande och att dö i förtid. Deltagare som hade lite fysisk aktivitet i kombination med mer än åtta timmars stillasittande per dag ökade risken för för att dö i förtid med så mycket som 59 procent jämfört med dem som var mest aktiva.

Stillasittande 60 procent av den vakna tiden 

Det är väl dokumenterat att stillasittande är en oberoende riskfaktor för allmän dålig hälsa och sjukdomar som typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom. En norsk undersökning utförd på uppdrag av det norska Helsedirektoratet visar att vuxna norrmän vilar eller sitter stilla i drygt 60 procent av de vakna timmarna. För att minska de skadliga effekter som detta har på kroppen är fysisk aktivitet viktig. Närheten till natur och idrottsanläggningar verkar göra människor mer aktiva. Således kan åtgärder för att underlätta fysisk aktivitet på arbetsplatsen och tillgång till omklädningsrum och duschfaciliteter på jobbet vara faktorer som bidrar till bättre hälsa, enligt experterna.

Konditionsparken hos Fornebu Lifestyle

Måste vara strategiskt förankrad

Just Bendix Justesen anser att företagens potential är enorm och lyfter fram företag som redan spenderar stora summor på träning för anställda, men som inte följer upp med rätt intensitet och anpassning. Samtidigt betonar han att det ofta finns ett behov av attityd- och kulturförändring, både vad gäller anställda och ledning. Eftersom det ofta är de med minst behov som är mest positiva till träning på arbetsplatsen är det viktigt att arbeta strategiskt med motivation. Justesen lyfter fram tre viktiga ingredienser som han anser är avgörande för att skapa en bättre träningskultur med ett bra träningsupplägg  för företag.

Träningserbjudandet måste ingå som ett strategiskt arbete av ledningen. Det måste vara ett mål för långsiktiga investeringar för att arbetet ska bära frukt. Varje enskild anställd måste få en individuellt anpassad träningsplan baserad på arbetsuppgifter och eventuella sjukdomar och fysiska tillstånd. Arbetet bör göras med utvalda ambassadörer som motiverar andra kollegor. Summan av detta lönar sig i kronor för arbetsgivaren och hälsan för de anställda.

Forskare Just Bendix Justesen